Inhoud

In de cursus wordt ingegaan op basisbegrippen rond organiseren, organisatie en management en manieren van kijken in het vakgebied van de organisatiekunde. Vervolgens komt het grotere geheel waar organisaties deel van uitmaken, nl. de omgeving, aan de orde en de positie en koers van organisaties in dit geheel: de strategie. Veel cursussen vervolgen dan met de structuur van organisaties en instrumenten van sturing. Deze cursus wijkt daarin af om zo het groeiende belang van cultuur en leiderschap in hedendaagse organisaties te benadrukken. Organisaties functioneren bij de gratie van een combinatie van cultuur, macht en leiderschap. Vervolgens komen de meer formele aspecten van organiseren aan de orde zoals de structuren, processen en systemen alsook strategieën en instrumenten van sturing. In de behandeling daarvan blijkt, vooral bij het onderwerp sturing, dat deze formele aspecten in de praktijk sterk verweven zijn met cultuur, macht en leiderschap. Ten slotte komt de ontwikkeling van hedendaagse organisaties aan de orde. Daarbij wordt gekozen voor een langetermijnperspectief: de ‘nieuwe organisatievormen’ die zich in organisaties ontwikkelen, spelen al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw een rol. De innovatie van organisaties is een zaak van lange adem. Zij is ingebed in fundamentele maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen die paradigma’s van management en organisatie grondig veranderen. Inzicht in die context is belangrijk voor wie een rol wil spelen in de verandering en verbetering van hedendaagse organisaties.

Zinvol bijdragen aan management en organisaties vereist tegenwoordig dus meer dan het kunnen toepassen van bestaande begrippen en het implementeren van bestaande instrumenten. Het vereist in de eerste plaats een gevoeligheid voor veranderingen in de manier waarop doelgerichte samenwerking tussen mensen (het organiseren) tot stand kan worden gebracht en de dilemma’s die daarin een rol spelen. Daarvoor biedt deze cursus conceptueel gereedschap voor mensen die dit met hun ervaringen in de praktijk kunnen combineren.

Dit alles komt in de cursus tot uiting in zeven actuele thema’s en een appendix:
1. organisatie, organiseren en management;
2. strategie en omgeving;
3. cultuur;
4. macht en leiderschap;
5. organisatieontwerp: processen, systemen en structuren;
6. sturing in organisaties;
7. nieuwe organisatievormen.
Appendix: historisch overzicht organisatiekunde.

Bron: Open Universiteit